Bakr Said Mahmoud/Ebrahim Takavar/Hanna Steinmair/Jamal Sher/Kacper Klisiewicz/Kirill Kondakov/Solveig Hörter